جراحی زیبایی لب – فرم دهی و برجسته کردن لبها (Lip Augmentation)

جراحی زیبایی لب – فرم دهی و برجسته کردن لبها (Lip Augmentation)   تنوع در شکل، اندازه و حجم لبها بسیار بیشتر از تنوع در سایر قسمتهای دیگر صورت است. با وجودی که چشمها در زیبایی صورت نقش مهمی دارد ولی لبها در جذابیت صورت (بویژه در خانمها) از سوی…